CENTRUM MANAŽÉRSTVA KVALITY V STAVEBNÍCTVE

CEMAKS je školiace stredisko na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Poskytujeme školenia, poradenstvá, audity a dokumentácie v oblasti manažérskych systémov.

Systém manažérstva kvality

STN EN ISO 9001:2016

Systém environmentálneho manažérstva

STN EN ISO 14001:2016

Systém manažérstva BOZP

STN OHSAS 18001:2009

Integrovaný manažérsky
systém

STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
STN OHSAS 18001:2009